Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/aptekarskie.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Molekularna identyfikacja bakterii związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy cd – Apteka oraz darmowe leki dla seniorów
Skip to content

Molekularna identyfikacja bakterii związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy cd

2 lata ago

488 words

Próbki pobierano między 16 października 2001 r. A 5 maja 2004 r. Przygotowanie próbki
Waciki do testów PCR umieszczono w 15-ml probówkach stożkowych z solą fizjologiczną i mieszaninę wirowano w celu usunięcia komórek. Wymazy z wymazów (bez kontaktu z pacjentem) były przetwarzane równolegle w celu monitorowania zanieczyszczenia odczynników. Roztwór soli fizjologicznej odwirowano przy 14 000 x g przez 10 minut, a supernatant odrzucono. Osad strawiono za pomocą zestawu kału QIAmp (Qiagen) z etapem lizy 95 ° C zgodnie z instrukcjami producenta. Metody do szerokiego zakresu PCR 16S rDNA, PCR specyficzny dla bakterii i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) są opisane w Dodatkowym Dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Analiza statystyczna
Próbki płynu pochwowego oceniano w taki sposób, w jaki zostały uzyskane, a decyzję o zatrzymaniu analizy u 73 osób przeprowadzono na podstawie danych wykazujących, że istnieją statystycznie istotne zależności między wykryciem kilku gatunków bakterii a bakteryjnym zakażeniem pochwy. Różnice w liczbie taksonów wykrytych w bakteryjnym zakażeniu pochwy i w kontrolnych bibliotekach klonów oceniano za pomocą testu U Manna-Whitneya. Jednowariackie związki pomiędzy wykrywaniem poszczególnych bakterii za pomocą PCR specyficznego dla bakterii a obecnością bakteryjnej pochwy mierzono za pomocą dokładnego testu Fishera i oprogramowania SPSS (wersja 10.1.4), a dokładne przedziały ufności obliczano przy użyciu oprogramowania Stata (wersja 8.2 ). Wieloczynnikową analizę regresji logistycznej przeprowadzono przy użyciu oprogramowania LogXact (wersja 4.0.2), a współzmienne, oprócz poszczególnych bakterii i kombinacji bakterii według PCR specyficznego dla bakterii, obejmowały wiek osobnika, kliniczną stronę rejestracji. obecność lub brak zgłoszenia nienormalnego upławienia pochwowego oraz obecność lub brak zgłoszenia o odbyciu stosunku płciowego z mężczyznami. Wszystkie testy istotności były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Spośród 73 zgłoszonych kobiet 27 miało bakteryjne zapalenie pochwy w punkcie wyjściowym, a 46 nie miało (patrz Tabela Dodatku Uzupełniającego). Nieco ponad połowa kobiet z bakteryjną waginozą miała charakter objawowy, a niewiele miało inne zakażenie narządów płciowych oprócz bakteryjnego zapalenia pochwy.
Tabela 1. Tabela 1. Bakterie zidentyfikowane przez szerokozakresową reakcję łańcuchową polimerazy 16S rDNA w płynie pochwowym od osobników z bakteryjną waginozą i od osób bez bakteryjnej pochwy. Szerokopasmowy bakteryjny PCR 16S rDNA z analizą sklonowanych sekwencji przeprowadzono na 28 próbkach płynu pochwowego od 21 osobników. Tabela pokazuje wykryte gatunki bakterii (filotypy) i procent klonów z każdej biblioteki pochodzącej z tych bakterii. Wśród badanych, dla których oceniano tylko pojedyncze próbki wyjściowe (Tabela 1), osoby bez bakteryjnej pochwy miały średnio 3,3 fylotypów bakteryjnych na bibliotekę (zakres od do 6). Gatunki Lactobacillus były dominującymi bakteriami (83 do 100 procent klonów na bibliotekę, średnio 97 procent), szczególnie L. crispatus i L
[hasła pokrewne: zdjecie rtg zeba, nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących, badania kliniczne w polsce ]
[hasła pokrewne: butiqjula, nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących, mazowieckie centrum neuropsychiatrii ]

0 thoughts on “Molekularna identyfikacja bakterii związanych z bakteryjnym zakażeniem pochwy cd”