Skip to content

Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca

1 rok ago

242 words

Chociaż częstym objawem jest duszność, to jedynie wśród badanych pacjentów, którzy zostali poddani ocenie kardiologicznej, jedynie w ograniczonym zakresie zbadano jego znaczenie prognostyczne. Metody
Badaliśmy 17 991 pacjentów poddawanych tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu z perfuzją mięśnia sercowego podczas stresu i odpoczynku. Pacjenci zostali podzieleni na pięć kategorii na podstawie objawów podczas prezentacji (brak, nieangiatralny ból w klatce piersiowej, atypowa dławica, typowa dławica i duszność). Analizę wieloczynnikową zastosowano do oceny przyrostowej wartości prognostycznej kategorii objawów w przewidywaniu ryzyka zgonu z przyczyn sercowych iz dowolnej przyczyny. Ponadto porównano rokowanie związane z różnymi objawami przy prezentacji w podgrupach wybranych na podstawie analizy skłonności.
Wyniki
Po średniej (. SD) obserwacji wynoszącej 2,7 . 1,7 roku, częstość zgonów z przyczyn sercowych iz dowolnej przyczyny była istotnie wyższa wśród pacjentów z dusznością (zarówno ci, którzy wcześniej byli chorzy na chorobę wieńcową, jak i ci, którzy nie znali historii choroby choroby niedokrwiennej serca) niż u pacjentów z innymi objawami lub bez objawów podczas prezentacji. Wśród pacjentów z nieznaną historią choroby niedokrwiennej serca u osób z dusznością wystąpił czterokrotny wzrost ryzyka nagłej śmierci z przyczyn kardiologicznych bezobjawowych pacjentów i ponad dwukrotnie wyższy niż u pacjentów z typową dławicą piersiową. Duszność wiązała się ze znaczącym wzrostem ryzyka zgonu u każdej klinicznie istotnej podgrupy i pozostawała niezależnym wskaźnikiem ryzyka zgonu z przyczyn sercowych (P <0,001) iz dowolnej przyczyny (P <0,001) po dostosowaniu do innych istotnych czynników według analizy wielu zmiennych i analizy skłonności.
Wnioski
U dużej grupy pacjentów donoszono o występowaniu duszności zidentyfiko- wanej przez podgrupę pacjentów bezobjawowych ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowych iz dowolnej przyczyny. Nasze wyniki sugerują, że ocena duszności powinna zostać włączona do oceny klinicznej pacjentów skierowanych na badania stresu kardiologicznego.
Wprowadzenie
Do oceny rokowania u pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzewaną chorobą wieńcową zastosowano wiele zmiennych klinicznych, w tym wiek, płeć, czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz obecność lub brak i charakter bólu w klatce piersiowej.1,2 Chociaż inne objawy somatyczne mogą również być związane z chorobą niedokrwienną serca, w tym zmęczeniem, dusznością i kołataniem serca, nie były one rutynowo włączane do modeli przewidujących ryzyko zdarzeń sercowych. Wśród najczęściej wymienianych objawów szczególnie istotna jest duszność, ponieważ może to świadczyć o okultystycznej dysfunkcji lewej komory lub chorobie niedokrwiennej serca (zwłaszcza zaburzeniach płuc, takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc) lub, być może, wysiłkowym dławicy piersiowej . 3 Niektóre badania sugerują, że u pacjentów z dusznością występuje zwiększone ryzyko wystąpienia dusznicy bolesnej lub niepożądanych zdarzeń sercowych, 4-7, ale brakowało systematycznego badania epidemiologicznego wśród populacji ze znanymi lub podejrzewanymi zaburzeniami serca.
Od lat włączamy pojedynczy kwestionariusz dotyczący duszności w ocenie wszystkich pacjentów poddawanych perfuzji pojedynczego fotonu z emisją pojedynczego fotonu (SPECT) w spoczynku i podczas stresu
[patrz też: usunięcie zaćmy cena, dekalog zdrowego trybu życia, rehabilitacja sportowa warszawa ]
[hasła pokrewne: hbs antygen cena, piperyna forte cena, staveran ]

0 thoughts on “Znaczenie prognostyczne duszności u pacjentów poddanych testom wysiłkowym serca”