Skip to content

Tag: akomex

Trajektorie wzrostu wśród dzieci, które mają zdarzenia wieńcowe jako dorośli cd

2 miesiące ago

85 words

Średnia wartość dla każdego pomiaru dla wszystkich chłopców jest ustawiona na zero, z odchyleniami od średniej wyrażonej jako odchylenia standardowe (wynik z). Chłopiec utrzymujący stałą pozycję, wysoką lub krótką i grubą lub szczupłą w stosunku do innych chłopców, podążałby poziomą ścieżką na sylwetce. Średnia masa urodzeniowa 357 chłopców, którzy później mieli zdarzenia wieńcowe, wynosiła około…

Metryka lekarza drenażu mózgu czesc 4

2 miesiące ago

491 words

Ponieważ liczba ludności i liczba lekarzy różnią się znacznie w zależności od kraju, trudno jest interpretować znaczenie tych liczb w izolacji. Proporcjonalność zapewnia obliczenie współczynnika emigracji, który stanowi przybliżony odsetek absolwentów szkół medycznych z kraju źródła, którzy obecnie pracują w jednym z czterech krajów otrzymujących pomoc. Tabela 3 przedstawia kraje z co najmniej 1000 lekarzy…

Fatal Flows – Lekarze w drodze cd

2 miesiące ago

251 words

Konieczne jest poważne zaangażowanie kluczowych zainteresowanych stron w Stanach Zjednoczonych w celu opracowania skutecznych polityk dla pracowników służby zdrowia, którzy przygotują się na przyszłość bez napadania na ograniczone zasoby ludzkie biedniejszych społeczeństw. Zarządzanie międzynarodową migracją medyczną ostatecznie będzie wymagało globalnego konsensusu politycznego. Jako najpotężniejszy aktor w wielostronnych agencjach i funduszach, Stany Zjednoczone muszą dołączyć do…

Diagnoza z rozmazu krwi

2 miesiące ago

440 words

W swoim artykule przeglądowym (wydanie 4 sierpnia) Bain podkreśliła przydatność badania rozmazu krwi w pewnych sytuacjach klinicznych.1 Chcielibyśmy dodać informacje na temat diagnostyki różnicowej leukocytozy u pacjentów z guzami litymi, które mają potencjalne konsekwencje terapeutyczne. Oprócz tak częstych powikłań, jak infekcja lub regeneracja po chemioradioterapii, u takich pacjentów można zauważyć znaczną leukocytozę neutrofilową z lub…

Trastuzumab plus chemioterapia wspomagająca w leczeniu operacyjnym nowotworu piersi HER2-dodatniego

3 miesiące ago

197 words

Przedstawiamy połączone wyniki dwóch badań porównujących chemioterapię adiuwantową z jednoczesnym trastuzumabem lub bez niego u kobiet z chirurgicznie usuniętym rakiem piersi HER2-dodatnim. Metody W badaniu B-31 przeprowadzonym przez National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project porównywano doksorubicynę i cyklofosfamid, a następnie paklitaksel co 3 tygodnie (grupa 1) z tym samym schematem oraz 52 tygodnie trastuzumabu…

Medycyna i opieka zdrowotna w Republice Południowej Afryki – Pięć lat później ad 5

3 miesiące ago

556 words

Całkowite rzeczywiste wydatki na opiekę zdrowotną na jednego mieszkańca wzrosły z R208 (73 USD) rocznie w 1971 r. Do R284 (99 USD) w 1988 r., Osiągając szczyt R300 (105 USD) w 1984 r. Odzwierciedla to całkowity rzeczywisty wzrost o 37 procent i wzrost o 5 procent rocznie z 1979 r. do 1984 r. i prawie…

Medycyna i opieka zdrowotna w Republice Południowej Afryki – Pięć lat później ad

3 miesiące ago

557 words

Władza mogłaby zostać wykorzystana do stworzenia jednolitego systemu opieki zdrowotnej, na przykład obejmującego wszystkie ubezpieczenia krajowe. Niestety, politycznym wyborem jest faworyzowanie dalszych przemian w kierunku dwupoziomowego systemu medycznego – sektora prywatnego, który zapewnia wyżywienie mniejszości z ubezpieczeniem (obecnie mniej niż 20 procent populacji), a sektor publiczny jest w stanie zapewnić jedynie gorszą opiekę dla biednej…

Acylo-koenzym o średnio-łańcuchowym niedoborze dehydrogenazy i nagłej śmierci niemowląt

3 miesiące ago

1042 words

Niedobór dehydrogenazy o średnim łańcuchu acylo-koenzymu A (MCAD) jest nowo scharakteryzowanym zaburzeniem oksydacji kwasów tłuszczowych, które pojawia się w pierwszych dwóch latach życia zarówno w nagłej śmierci w domu, jak i w szpitalu, jako zespół Reye a lub encefalopatia. Szacuje się, że występuje u 1: 6000 do 1: 10 000 żywych niemowląt białych. Oczekuje się,…

Nefrotoksyczny potencjał białek Bence Jones ad 5

3 miesiące ago

520 words

Spośród 14 pacjentów, u których białka Bence Jones indukowały cewkowe rzuty w nerkach myszy, tkanka nerkowa (uzyskana podczas biopsji lub autopsji) była dostępna do analizy z 7. Jak pokazano w Tabeli 1, nerki u wszystkich siedmiu pacjentów zawierały morfologicznie odlewy łańcuchów lekkich i immunologicznie porównywalne z występującymi w nerkach myszy (jak odnotowano w przypadku Pacjenta…

Nefrotoksyczny potencjał białek Bence Jones

3 miesiące ago

526 words

Białka BENCE Jones mają znaczenie patofizjologiczne w chorobach nerek i układowych związanych ze zwiększoną produkcją łańcuchów lekkich. Choroby te obejmują nefropatię szpiczaka (odlew), chorobę odkładania się łańcucha lekkiego i amyloidozę AL.1. Ich objawy nerek charakteryzują się odkładaniem monoklonalnych łańcuchów lekkich – tj. Białek Bence Jonesa – jako odlewów w kanalikach (w nefropatii szpiczaka), liniowych. precypitaty…